ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 1

ΘΕΜΑ 1: ΕΚΛΟΓΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΘΕΜΑ 2: ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΘΕΜΑ 3: ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 

Στην Δράμα σήμερα 13 Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 στα γραφεία της επιχείρησης "NoPeaks ΚοινΣΕπ" επί της Περιοχής Πανόραμα Δράμας συνήλθαν σε Συνέλευση τα μέλη της "NoPeaks ΚοινΣΕπ" μετά την από 13 Δεκεμβρίου 2020 πρόσκληση της προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Καταστατικό της επιχείρησης και το νόμο.